ประกันแฮปปี้ 4 ขา
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1. สุนัข หรือแมว ต้องไม่เป็นการเลี้ยงเพื่อการค้า มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่พิการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
3. มีเอกสารการฉีดวัคซีน สำหรับสุนัข (ไข้หัดสุนัข, หวัดและหลอดลมอักเสบ, เลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู), ลำไส้อักเสบ, ตับอักเสบ) สำหรับแมว (ไข้หัดแมว, ไข้หวัดแมว, พิษสุนัขบ้า)

ข้อยกเว้น (ที่สำคัญ)
1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ
2. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ระยะเวลารอคอย 60 วัน)
3. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
4. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

หมายเหตุ
1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
2. สามารถซื้อจำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้