ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ความคุ้มครองแบบที่ 1 : รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs แทนความห่วงใย...ให้เจ้าเพื่อนแท้ของคุณ ไม่ต้องกังวล หรือเป็นห่วงในความซนและความซ่าของเขาอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
• เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
• ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)

ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 20,000 10,000 10,000 10,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 5,000 3,000 2,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
4. ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
4.1) ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 10,000 10,000 10,000 10,000
4.2) ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 1,000 1,000 1,000 1,000
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 25,000 10,000 10,000 5,000
6. ค่าฉัดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี) 500 500 500 0
7. ค่าฝังไมโครชิพ (จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินต่อปี)
* คุ้มครองเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน ก่อนทำประกันภัย
250 250 250 250
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 6,049.77 4,281.07 3,536.40 2,419.91
อากร (0.4%) 25.00 18.00 15.00 10.00
ภาษี (7%) 425.23 300.93 248.60 170.09
เบี้ยประกันภัยรวม 6,500 4,600 3,800 2,600
ซื้อเลย! ซื้อเลย! ซื้อเลย! ซื้อเลย!

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ความคุ้มครองแบบที่ 2 : รับประกันภัยแบบไม่มีไมโครชิพ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs แทนความห่วงใย...ให้เจ้าเพื่อนแท้ของคุณ ไม่ต้องกังวล หรือเป็นห่วงในความซนและความซ่าของเขาอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,800 บาท

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
• เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
• ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)

ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 20,000 10,000 10,000 10,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 5,000 3,000 2,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
4. ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
4.1) ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 10,000 10,000 10,000 10,000
4.2) ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 1,000 1,000 1,000 1,000
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 25,000 10,000 10,000 5,000
6. ค่าฉัดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี) 500 500 500 0
7. ค่าฝังไมโครชิพ (จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินต่อปี)
* คุ้มครองเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน ก่อนทำประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 6,701.97 4,747.36 4,001.69 2,605.82
อากร (0.4%) 27.00 19.00 17.00 11.00
ภาษี (7%) 471.03 333.64 281.31 183.18
เบี้ยประกันภัยรวม 7,200 5,100 4,300 2,800
ซื้อเลย! ซื้อเลย! ซื้อเลย! ซื้อเลย!

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
4. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
6. กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
3. การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
4. โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
5. ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
6. การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน

*รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย